JÖRN GROTHKOPP

JÖRN GROTHKOPP

1969
geboren in Bergen, Rügen / born in Bergen, Rügen
1992 - 1997 Studium der Malerei an der HfBK Dresden / studies at Dresden Art Academy
1997 - 1999 Meisterschüler bei Prof. Max Uhlig an der HfBK Dresden / master student of Prof. Max Uhlig at Dresden Art Academy